86 42 90 23 kontor@c-lacour.dk

Tilsynserklæring for C. la Cours Skole 2015

Adresse: Jyllandsgade 24, 8900 Randers.

Skolekode: 731015

Tilsynsførende: Arne Pedersen (Valgt på generalforsamlingen oktober 2013.)

Tilsynsdatoer: 2. marts, 15. april, 26. august og 10. september.

Det førte tilsyn: 6.b matematik, 6.a matematik, støttecenteret, 1.b kreative værksteder, 5.a og 5.b musik og drama, 6.a biologi, 5.b dansk, 5.b matematik, 7.b matematik, 7.a dansk, 9.b dansk, 1.a dansk, 8.a matematik og 5.a dansk.

Udover at deltage i den normale daglige undervisning har jeg også haft mulighed for at færdes på skolen i forbindelse med opsætning af den årlige musical og i forbindelse med en af skolens kreative uger.

Tilsynets opgaver:

Hensigten med at føre tilsyn på de frie skoler er at sikre, at den undervisning, der tilbydes, er af mindst samme kvalitet som den undervisning, der tilbydes i Folkeskolen. I takt med at flere og flere forældre vælger at sætte deres børn i frie skoler, og at der kommer flere og flere frie skoler, er tilsynsreglerne blevet strammet og formaliseret. Der skal således føres tilsyn med skolerne på en række specifikke områder.

Disse er beskrevet i ’Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.’, hvor der i § 9 blandt andet står:

Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at:

1. Føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.

2. Føre tilsyn med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

3. Føre tilsyn med, at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. punktum.

(Skolen skal efter dens formål og i hele dens virke forberede eleverne til at leve i et samfund som detdanske med frihed og folkestyre og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.)

4. Føre tilsyn med, at undervisningssproget er dansk (§2, stk. 3, 1. punktum)

Tilsynet er foregået i tæt samarbejde skolens daglige ledelse. Ved hver hver tilsynsdag har jeg haft drøftelser med skolens ledelse om alle relevante forhold i forbindelse med skolens undervisning og hverdag. Jeg er blevet præsenteret for det materiale, jeg har bedt om, og skolens ledelse har desuden af egen drift forsynet mig med diverse skriftligt materiale vedrørende økonomi, elevforhold og relevant statistik. Jeg har desuden gjort flittigt brug af skolens velfungerende hjemmeside og på den måde kunnet danne mig et billede af skolen, som den ser sig selv og skolen, som den opleves af en, der kommer udefra. Jeg har desuden haft lejlighed til at tale med lærere, andre faggrupper og elever. Disse samtaler har båret præg af åbenhed og tillidsfuldhed. Skolen har i løbet af skoleåret været igennem et skolelederskifte. Dette forløb har ikke påvirket tilsynets arbejde, idet samarbejdet med såvel den tidligere skoleleder som den nuværende har været præget af den samme åbenhed og professionalisme.

Det siger sig selv, at tilsynet primært har været koncentreret om de krav, lovgivningen stiller vedrørende elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik og en vurdering af skolens samlede undervisningstilbud. Som jeg nævnte i sidste års tilsynserklæring, har jeg desuden valgt at have fokus på to områder: skolens brug af IT samt de kreative dimensioner i skolens arbejde. Det skal jeg komme nærmere ind på senere. Folkeskolen fik for et år siden en ny lovgivning. De frie skoler er ikke forpligtet denne af lovgivning. Der er imidlertid et område i folkeskolens nye lovgivning, som bør være centralt for alle grundskoler, nemlig det øgede fokus på børnenes fysiske aktivitet. Når børnene går så mange timer i skole, som de gør, er det væsentligt for indlæringen, at de har mulighed for og tilbydes fysisk aktivitet i løbet af dagen. Jeg vil derfor til næste år have et særligt fokus på C. la Cours Skoles idrætstilbud og elevernes mulighed for øvrig fysisk aktivitet. Jeg vil ligeledes have fokus på skolens implementering af den nye bygning i Jyllandsgade.

Vurdering af elevernes standpunkt.

Elevernes standpunkt er højt på C. la Cours Skole. Jeg har gennemgået skolens karakterer ved afgangsprøverne i foråret 2014 og foråret 2015, de er stabilt høje begge år. De er også højere end sammenlignelige tal fra Randers og på landsplan. Det er selvfølgelig fint, men det bør de også være, med den homogene og velfungerende elevgruppe skolen har. Det er derfor interessant at se på det, der kaldes de ’socio-økonomiske- karakterer’, det vil sige karaktererne målt på, hvad man kan forvente i forhold til elevernes baggrund. Undervisningsministeriet har lavet disse socio-økonomiske undersøgelser i en årrække. Her har C. la Cours Skole særdeles gode resultater. Eleverne får højere karakterer, end man kunne forvente med den baggrund, de har. Eller sagt på en anden måde: skolens undervisning løfter eleverne mere, end man kunne regne med.

Der kan være mange grunde til de gode resultater. En af dem er ganske givet, at der er en meget høj arbejdsdisciplin blandt eleverne. Det gælder for alle de klasser, jeg har mødt, at der er arbejdsro fra det øjeblik, læreren træder ind i klassen. Det er god tone blandt eleverne, at det er godt at lære noget. Samtidig er det min opfattelse fra de observationer, jeg har gjort, at eleverne er ordentlige over for hinanden. Der hersker en venlig og hjælpsom omgangsform mellem eleverne, hvilket er med til at skabe den tryghed, der er nødvendig for at lære noget. En anden nok så væsentlig grund til de gode resultater er den meget dygtige lærergruppe, som forstår at skabe et velfungerende læringsmiljø.” Lærerne virker passionerede”, sagde den nye skoleleder til mig på et møde. Det er jeg enig med ham i.

Vurdering af om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder en vurdering af de kreative dimensioner i skolens undervisning.

Det fremgår af hjemmesiden, at skolen udover at være en boglig skole ønsker at vægte de kreative dele af undervisningen for at skabe hele mennesker. Det gør skolen formelt ved at tilbyde en række kreative valgfag, ved gøre meget ud af skolens musikliv, ved at bringe eleverne ud af huset til kunstneriske og kulturelle aktiviteter og ved at sprænge det traditionelle skema i såkaldte studieuger, hvor der skabes plads til kreativ aktivitet. Også reelt oplever jeg skolen som et kreativt sted, både når man ser 50 elever udfolde sig i røg og damp i en teatersal, men faktisk også i forbindelse med den daglige undervisning i de boglige fag. I forbindelse med den ene af tilsynsdagene kunne jeg konstatere, at den traditionelle klasseundervisning i hver eneste lektion blev brudt op med diverse kreative aktiviteter. Det var for eksempel en øjenåbner for den tilsynsførende, da 5. klasse blev sat til at lave film i grupper med deres mobiltelefoner om, hvordan man forkorter en brøk. Og det var dejligt at høre en dreng i 5. klasse sige: ”Man husker det man lærer bedre, når man gør noget samtidig,” mens han kastede rundt med en stor bogstavterning i forbindelse med at indøve navneord.

Det var dog en helt særlig oplevelse, da den tilsynsførende, mens sveden sprang, kravlede rundt på gulvet sammen med første klasse og lavede legetøj fra gamle dage af pilegrene og træstykker. Entusiasmen var tårnhøj, og resultaterne flotte. Vi var dog en anelse begrænsede af, at der stort set kun var et par sløve save og en enkelt bidetang til rådighed. Jeg har nævnt over for skolens ledelse, at et velassorteret værktøjsskab kunne gøre underværker uden de store udgifter.

Det er tilsynets opfattelse, at C. la Cours Skole udover at være en boglig skole også er en kreativ skole, og at det i høj grad skyldes et kompetent lærerkorps, der med stor iderigdom formår at skabe kreativitet inden for relativt begrænsede fysiske rammer.

Der er dog ikke tvivl om, at skolen som udgangspunkt er en boglig skole, der har som mål at tilbyde en høj faglighed.

C. la Cours Skole tilbyder samlet set et undervisningstimetal, der er højere end folkeskolens generelt. Fagfordelingen er ikke et spejl af folkeskolens, men tilpasset efter skolens egen vurdering. Også i forhold til de lokale folkeskoler i Randers har C. la Cours Skole et timetal, der på hele skoleforløbet er højere.

Det er tilsynets vurdering, at C. la Cours Skoles samlede undervisningstilbud såvel kvantitativt som kvalitativt står fuldt på højde med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke eleverne kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettighedsværdier, herunder ligestilling mellem kønnene.

Den daglige undervisning på C. la Cours Skole er præget af en åben og respektfuld tone, hvor man både tager hensyn til hinanden og lytter til de synspunkter og holdninger, der er anderledes end flertallets. Det gælder både i forholdet elev/lærer som eleverne imellem. Åbenheden kommer for eksempel konkret til udtryk i en klasse, hvor repræsentanter for en særlig trosretning, som en enkelt af eleverne repræsenterer, inviteres ind i klassen til en orientering om den særlige måde at leve på. Sådan et besøg modtages af eleverne med oprigtig interesse og tillidsfuldhed. Skolen er i det hele meget opmærksom på, at der skal være plads til alle og til forskellige synspunkter og livsanskuelser.

Skolen har ikke nogen egentlig kønspolitik, men der er et fornuftigt fokus på, at kønnene skal kunne fungere sammen, og at der skal være rum til at være pige henholdsvis dreng. I nogle klasser har man konsekvent valgt, at piger og drenge sidder ved siden af hinanden. Som et forsøg tilbyder skolen enkelte valgfag, som er kønsopdelte. I forbindelse med noget værkstedsarbejde, som tilsynet overværede, sagde en lærer: ”Vi skal passe på, ikke at gøre skolen til en pigeskole. Der skal også være rum til typiske drengeaktiviteter.” Der er fuldgyldig ligestilling mellem kønnene på skolen samtidig med, at der er fokus på, at der faktisk er to køn.

I værdigrundlaget, som man kan finde på skolens hjemmeside, står der blandt andet, at skolen ’….tilstræber at bibringe eleverne forståelse for, hvad et demokratisk samfund kræver af sine borgere.’ Det er tilsynets vurdering, at skolen fuldt ud lever op til kravet om at forberede eleverne på at leve i et samfund som det danske.

Skolens undervisningssprog skal være dansk. 

Undervisningssproget har været dansk i alle de lektioner, hvor der har været ført tilsyn.

Brug af IT i skolens undervisning.

C. la Cours Skole har en meget bevidst tilgang til brugen af IT i undervisningen. Der er således udarbejdet en IT-handleplan for skolen, der detaljeret beskriver, hvilke færdigheder eleverne forventes at have på de enkelte klassetrin under hele skoleforløbet. Skolen råder over et lokale med et klassesæt stationære computere. Desuden er der to klassesæt af bærbare computere og et halvt klassesæt af I-pads. I løbet af et år eller to forventes det, at eleverne i de ældste klasser råder over egne bærbare computere, som kan anvendes i forbindelse med undervisningen. Herudover er der installeret smartboards i stort set samtlige klasselokaler.

Et er imidlertid planer og elektronisk isenkram, et andet er, om det faktisk anvendes hensigtsmæssigt i undervisningen. Og det gør det. Temmelig imponerende endda. Skolens lærere er generelt meget kompetente til at anvende smartboards, så de fungerer som andet og mere end elektroniske skoletavler. Tilsynet overværede eksempelvis et forløb i 6. klasse i biologi, hvor eleverne arbejdede med dissektion af grisehjerter. Eleverne fotograferede dissektionerne, lagde billeder og kommentarer ind på computerne og viste dem efterfølgende for de andre elever som oplæg på smartboard. Et lidt mere enkelt, men yderst velfungerende eksempel på anvendelse af it i undervisningen observerede jeg i støttecentret, hvor en enkelt elev med læse- og stavevanskeligheder blev undervist ved hjælp af programmer på en i-pad. Meget motiverende og effektivt. Endelig har jeg oplevet flere eksempler både i dansk- og matematikundervisningen på, at elevernes egne mobiltelefoner inddrages i undervisningen på originale og kreative måder. Computerne bruges på alle klassetrin og på mange måder. IT er en selvfølgelig og velintegreret del af undervisningen på skolen.

Afslutning.

Det er en fornøjelse at være tilsynsførende på C. la Cours Skole. Jeg er blevet mødt med stor åbenhed og tillidsfuldhed af både de ansatte og skolens elever. Jeg har uhindret kunne bevæge mig rundt i alle kroge af skolen, og jeg har fået svar på mine utallige spørgsmål. Der er ikke tvivl om, at C. la Cours Skole er et sted, hvor børnene i trygge og venlige rammer gror og lærer noget.

Arne Pedersen

Tilsynsførende